وب سایت شخصی دکتر حسنعلی مسلمان یزدی بلاگ

دیدار آقای دکترمسلمان یزدی با دکترمهران فاطمی استاندار یزد

نشست اختصاصی استاندار یزد با مدیرعامل سامانه جامع صنعتی شمستا در راستای جلسات و نشست های مختلف سامانه جامع صنعتی شمستا با ارگان های دولتی با هدف معرفی سامانه و خدمات جامع ارائه شده...